Categori Cynhyrchion gwenyn

A ddylid sugno mêl a pham mae hyn yn digwydd?
Cynhyrchion gwenyn

A ddylid sugno mêl a pham mae hyn yn digwydd?

Os sylwch nad yw mêl a gaffaelwyd mor hir yn ôl yn peidio â bod yn hylif, a'i droi yn sylwedd llawn siwgr trwchus - nid yw hyn yn rheswm dros rwystredigaeth. Heddiw byddwn yn deall pam mae hyn yn digwydd, yn ogystal â darganfod sut i ddychwelyd y cynnyrch gwenyn i gyflwr hylifol ac nid ei amddifadu o'i briodweddau defnyddiol.

Darllen Mwy
Загрузка...
Cynhyrchion gwenyn

Sut i gynnal nodweddion iachaol jeli brenhinol

Wrth gadw gwenyn, ystyrir jeli brenhinol fel y cynnyrch mwyaf anhygoel a gwerthfawr. Diolch i'r elixir gwyrthiol hwn, gall gwenyn fwydo eu hepil, yn ogystal â'u brenhines, sy'n ailgyflenwi'r cwch gwenyn gyda thrigolion newydd. Gadewch i ni gyfrifo sut i storio jeli brenhinol. Ydych chi'n gwybod? Mae jeli Brenhinol yn cynhyrchu nyrs gwenyn.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Sut i gasglu gwenwyn gwenyn, defnyddio cynhyrchion gwenyn

Defnyddir gwenwyn gwenyn yn aml fel meddyginiaeth sy'n effeithiol iawn. Gwir, mae angen casglu a defnyddio gwenwyn gwenyn yn iawn, oherwydd, ar wahân i drin y corff, gall ei wenwyno. Isod rydym yn siarad am fanteision gwenwyn gwenyn a sut i'w ddefnyddio. Sut olwg sydd ar wenyn gwenyn? Os bydd gwenyn yn eich twyllo, prin y gallwch chi weld ei wenwyn, gan ei fod yn ei lansio o dan eich croen mewn swm bach iawn - dim ond 0.2-0.8 mg.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Mathau o gynhyrchion gwenyn, eu defnydd gan bobl

Yn y pwnc hwn byddwn yn siarad am gynhyrchion gwenyn, y mae pobl yn eu defnyddio'n eang mewn gwahanol ddiwydiannau. Byddwn yn dweud wrthych beth yw merva mewn cadw gwenyn, beth yw pwysigrwydd gwenwyn gwenyn a llaeth drôn, a hefyd yn dweud wrthych pa eiddo bactericidal sydd gan gwyr. Ydych chi'n gwybod? Mae gwenyn yn ffurf arbenigol ar gacwn.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Pryd a sut i gymryd jeli brenhinol wedi'i arswydo yn iawn

Mae pawb yn gwybod am fanteision cynhyrchion gwenyn cyffredin, fel mêl a phropolis. Mae cynnyrch o'r fath hefyd yn cael ei gynhyrchu gan wenyn fel jeli brenhinol. Mae hwn yn gynnyrch iachau a ddefnyddir mewn meddygaeth a chosmetoleg. Mae gwenyn yn ei gynhyrchu ar gyfer bwydo'r groth ac yn tyfu epil. Mae larfau gwenyn gweithio cyffredin yn derbyn llaeth brenhinol dim ond 3 diwrnod cyntaf eu bywyd, sef 60-80 diwrnod.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Pa mor ddefnyddiol yw mêl coriander, pŵer iachaol mêl cilantro

Mae coriander (lat. - Coriandrum) yn blanhigyn etromaslennoe llysieuol blynyddol o'r teulu ymbarél. Mae llawer o bobl yn gwybod coriander oherwydd ei hadau, sy'n cael eu defnyddio fel sbeis bwyd aromatig, neu oherwydd y coesynnau a'r dail, a elwir yn cilantro (quinda) a'u defnyddio fel perlysiau sbeislyd. Llai cyffredin yw coriander fel planhigyn mêl, gan roi mêl blasus ac iachus iawn.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Pam mae mêl phacelial yn ddefnyddiol?

Mae'n anodd dychmygu cynnyrch bwyd yn fwy defnyddiol a blasus na mêl. Mae amrywiaeth eang o fathau o fêl, y mae gan bob un ohonynt ei nodweddion unigryw ei hun. Fodd bynnag, dim ond rhai mathau sydd fwyaf gwerthfawr o ran cadw gwenyn a meddygaeth draddodiadol sydd â chyfansoddiad iachaol iawn. Dyma'r union fath o fêl â phacelia.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Beth yw paill gwenyn defnyddiol, priodweddau meddyginiaethol a gwrtharwyddion y cynnyrch?

Mae llawer o gynhyrchion gwenyn yn cael eu defnyddio gan ddyn o bryd i'w gilydd. Yn benodol, mae mêl a chwyr yn gyfarwydd i bawb ac fe'u defnyddir yn eang. Fodd bynnag, nid yw pawb yn gwybod bod o leiaf ddwsin o gynhyrchion tebyg, sydd hefyd wedi cael eu defnyddio mewn gwahanol ddiwydiannau. Felly, heddiw byddwn yn siarad am beth yw paill gwenyn, sut mae'n ddefnyddiol, a sut y gellir ei ddefnyddio mewn bywyd bob dydd.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Priodweddau defnyddiol gwyfyn cwyr, defnydd a gwrtharwyddion

Er gwaethaf y ffaith mai gwyfyn cwyr gwenyn yw'r gwyfyn cwyr, weithiau'n dinistrio cychod gwenyn cyfan, mewn meddygaeth werin, mae'r pryfed hwn yn cael ei werthfawrogi fel ffordd o ymladd twbercwlosis ac anffrwythlondeb. Isod rydym yn edrych yn fanylach ar hynodion triniaeth gyda thunth y gwyfyn. Trwyth gwyfyn cwyr: disgrifiad Y gwyfyn cwyr, neu'r gwyfyn gwenyn, yw'r pla mwyaf peryglus o gychod gwenyn, gan mai ynddo hwy y mae'n gosod ei wyau.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Linden mêl: disgrifiad, cyfansoddiad, budd a niwed

Mewn ryseitiau o feddyginiaeth draddodiadol gan ddefnyddio mêl, mae calch yn cael ei grybwyll yn aml. Mae llawer wedi rhoi cynnig arni, ond nid yw pawb yn ymwybodol o natur unigryw'r cynnyrch gwenyn. Oherwydd yr arogl cain, gwyn hardd gyda lliw melyn a blas digymar, ystyrir bod mêl calch yn fwyaf gwerthfawr o bob math o fêl naturiol.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Defnyddio cŵyr gwenyn mewn meddygaeth draddodiadol a chosmetoleg: y manteision a'r niwed

Mae cadw gwenyn wedi darparu pobl nid yn unig â mêl, ond hefyd â sylwedd mor unigryw â chwyr. Mae gwyddonwyr yn jôc mai ef oedd y polymer cyntaf a grëwyd gan fodau byw. Hyd yn oed yn yr hen amser, cawsant eu gorchuddio â chlwyfau, ac roedd arwyr chwedlau Groegaidd hynafol yn gyfarwydd iawn â'r cynnyrch gwych hwn o gadw gwenyn. Felly, roedd Odysseus yn ei ddefnyddio yn hytrach na phlygiau clust i'w dîm achub hi rhag canu'r seirenau, a chreodd Daedalus adenydd iddo o Icarus.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Y ffyrdd gorau o brofi mêl ar gyfer naturioldeb

Mae mêl yn gynnyrch gwerthfawr iawn ac fe'i defnyddir nid yn unig mewn maeth, ond hefyd mewn meddygaeth a chosmetoleg. Er mwyn i'w effaith ar y corff fod yn gadarnhaol, dylid rhoi sylw ar adeg ei brynu i'w eiddo. Sut i wirio ansawdd mêl? Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn syml. Bydd y canlyniadau mwyaf cywir yn rhoi dadansoddiad labordy.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Cwyr haul yn ei wneud eich hun: cyfarwyddiadau fesul cam

Mae pob gwenynwr hunan-barch yn gwybod: nid yw cwyr yn digwydd llawer. Felly, ar ôl tymor da mae gennych ychydig o gilogramau o ddarnau croyw ffres - peidiwch â hyd yn oed feddwl am eu storio yn y blwch cefn. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu sut i elwa ar yr ystafelloedd storio gwenyn sydd yn ymddangos yn ddiwerth ac yn gwneud y burfa cwyr solar angenrheidiol.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Purfa cwyr: sut i wneud cais am gadw gwenyn

Mae llawer o wenynwyr yn meddwl sut i doddi cwyr gyda'r amser a'r arian lleiaf. Ar yr un pryd, gan edrych ar y chwilio am wybodaeth am wahanol fecanweithiau, peidiwch â chael y canlyniad disgwyliedig. Dyna pam ei bod yn werth ystyried y mater hwn yn fanylach. Nodweddion y defnydd o'r ddyfais mewn cadw gwenyn Purfa cwyr - un o'r dyfeisiau sy'n hwyluso'r gwaith yn y wenynfa.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Beth yw sibrws mewn cadw gwenyn a sut i'w trin

Ers yr hen amser, mae pobl yn defnyddio cynhyrchion gwenyn ar gyfer eu hanghenion. Defnyddir mêl a llawer o ddeilliadau eraill ohono mewn bwyd, a ddefnyddir i drin ac atal annwyd. Un o'r cynhyrchion mwyaf defnyddiol ac unigryw a roddir i ni gan natur a thoiledau gwenyn yw zabrus. Yn yr erthygl hon byddwn yn sôn am y rhodd natur unigryw hon a sut i ddefnyddio sabrws yn gywir.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Pam mae mêl yn cael ei alw'n gynnyrch benywaidd?

Mae mêl acwstig yn perthyn i nifer o ddanteithion naturiol, y mae ychydig iawn o bobl yn gwybod amdanynt. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y cynnyrch yn unigryw o ran ei fath ac mae ganddo lawer o nodweddion defnyddiol. Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych yn fanwl am fêl mêl: beth ydyw a sut mae'n ddefnyddiol. Blas ac ymddangosiad Mae'r cynnyrch cadw gwenyn hwn yn eithaf prin.
Darllen Mwy
Cynhyrchion gwenyn

Beth yw mêl gwyn

Nid yw pob carwr mêl yn gwybod bod fersiwn gwyn o'r cynnyrch gwerthfawr hwn, sydd â gwahaniaethau arbennig ei hun, y byddwn yn eu trafod yn yr erthygl, yn darganfod pa mor werthfawr yw mêl gwyn a'r hyn y mae'n cael ei wneud ohono, a hefyd yn helpu i wahaniaethu ffug wrth gynnyrch go iawn. Blas ac ymddangosiad Os byddwn yn siarad am gynnyrch gwenyn pur heb lifynnau ac ychwanegion, yna bydd ganddo liw hufennog ychydig, gan ei bod yn amhosibl gorfodi gwenyn i gasglu neithdar yn unig o'r planhigion hynny sydd fwyaf addas.
Darllen Mwy
Загрузка...