Gardd lysiau

Beth yw'r manteision a'r niwed radis? A yw'n bosibl bwyta llysiau gwraidd â diabetes math 2 neu glefydau eraill?

Загрузка...

Mae radish yn lysieuyn gwraidd hynod ddefnyddiol ac anghofus. Mae'n gyfoethog iawn o ran fitaminau a micro-organebau - mae 100 gram o lysiau yn cynnwys mwy na 30% o'r gofyniad dyddiol o fitamin C a 14% o norm potasiwm, felly, argymhellir yn gryf eich bod yn defnyddio radish gyda avitaminosis y gwanwyn, pwysau cynyddol, a phryderon nerfol.

Mae'r llysiau'n cynnwys fitaminau o grŵp B, fitamin E, K, siwgrau defnyddiol a phytoncides sy'n amddiffyn y corff rhag firysau. Ond hyd yn oed gyda chymaint o faetholion yn y gwraidd, dylid ei ddefnyddio'n ofalus, ac i rai pobl mae'n gwbl waharddedig i fwyta radis.

Pam y gall gwreiddlysiau wrthgymeradwyo?

Mae gan radish flas chwerw ynysig iawn a gwead crensiog arbennig. Mae blas llysiau pupur yn cael ei bennu gan ei glucosinolates sy'n cynnwys sylffwr, nitrogen a glwcos. Yn y radis hefyd mae'r ensym myrozin, sydd yng nghyfansoddiad radis a mwstard.

Pan gyfunir hwy, mae'r ddau ensym hyn yn ffurfio olew mwstard allyl, a ystyrir yn wenwynig pan gaiff ei ddefnyddio'n ormodol. A gall olew, ac ensymau arbennig yn y gwraidd lidio'r bilen fwcaidd, gwaethygu clefydau cronig y llwybr gastroberfeddol, mae rhai mathau o radis yn achosi alergeddau difrifol.

Pryd ac i bwy?

Caniateir

Heb ofni, gall oedolion iach a phlant dros 12 oed fwyta'n gymedrol. Gellir rhoi diodydd meddyginiaethol a decoctions o lysiau i blant o 8 oed, ar yr amod nad oes unrhyw adweithiau alergaidd.

Mae cnwd gwraidd yn benodol iawn o ran blas, felly argymhellir ei gymysgu mewn saladau llysiau gyda bresych, radis, ciwcymbrau. Uchafswm y lwfans dyddiol o lysieuyn ar gyfer person iach yw 200 gram.

Mewn ryseitiau gwerin, defnyddir y llysiau gwraidd, yn enwedig mewn cyfuniad â mêl, wrth drin:

 • clefyd carreg galwyn;
 • broncitis;
 • rhwymedd cronig.

Sudd radish:

 • glanhau gwaed tocsinau;
 • gwella swyddogaeth yr iau;
 • yn ymdopi'n dda mewn therapi cymhleth gyda chlefyd melyn, gan ei fod yn cael gwared ar bilirwbin o'r corff;
 • ac yn atal dinistrio celloedd coch y gwaed.

Ar gyfer heintiau'r llwybr wrinol aciwt, argymhellir defnyddio sudd radish hefyd. Oherwydd presenoldeb phytoncides, mae'n cyfrannu at atal twf firysau a bacteria, gan gyflymu adferiad.

Gyda'r holl glefydau hyn, yn ogystal â Mewn deietau llysiau ar gyfer colli pwysau, gellir defnyddio radish yn gymedrol bron bob dydd.

Ni all

Ni argymhellir defnyddio radish ar gyfer y clefydau canlynol:

 • gastritis;
 • wlser stumog;
 • wlser duodenal;
 • tuedd i ddolur rhydd.

Mae'r ensymau yng nghyfansoddiad y llysiau, sy'n rhoi blas miniog a chwerw iddo, yn cythruddo'r coluddion llidus ac yn gwaethygu cwrs y clefyd. Mae ffibr yng nghyfansoddiad y gwraidd yn anodd iawn ei dreulio hyd yn oed corff iach.

Ar gyfer unrhyw glefydau yn y llwybr gastroberfeddol ni argymhellir defnyddio radis. Mewn clefyd yr arennau difrifol, dylid gwahardd llysiau chwerw o'r diet hefyd.

Gyda chyfyngiadau

Yn ofalus iawn, mewn dognau bach, gallwch ddefnyddio llysiau miniog i blant rhwng 8 a 12 oed, merched beichiog a llaetha, pobl â chlefydau'r galon a'r pibellau gwaed.

Manteision a niwed bwyta llysiau gwraidd

Gyda diabetes mellitus (math 1 a 2)

Mae llawer yn meddwl a yw'n bosibl bwyta llysiau gwraidd gyda diabetes math 1 a math 2 ai peidio. Mynegai radis Glycemic - dim ond 12 uned. Mae cynnwys y llysiau yn y deiet yn cael ei argymell yn fawr i bobl â diabetes, y math cyntaf a'r ail.

Mae cnwd gwreiddiau yn cyflymu'r metaboledd, yn helpu os ydych chi eisiau colli pwysau, yn cyfrannu at lif araf glwcos i'r gwaed. Mae cyfuniad â llysiau eraill yn rhoi teimlad hir o syrffedrwydd, yn lleihau mynegai glycemig gweddill y bwyd sy'n mynd i mewn i'r corff ynghyd â'r radis. Mae bwyta llysiau gwraidd yn rheolaidd yn helpu pobl â diabetes:

 1. clirio'r system gylchrediad o docsinau sy'n cael eu llyncu gan y claf yn ddyddiol ynghyd â meddyginiaethau;
 2. pibellau gwaed am ddim o blaciau colesterol;
 3. oherwydd yr haearn a gynhwysir yn y radis, i gynyddu haemoglobin;
 4. lleihau bywiogrwydd;
 5. sefydlogi pwysedd gwaed yn ysgafn;
 6. cryfhau imiwnedd wedi'i leihau mewn meddyginiaeth.

Gyda diabetes, gellir bwyta'r gwraidd yn amrwd, mewn cyfuniad â llysiau ffres eraill (ciwcymbrau, moron, bresych ifanc, radis, salad gwyrdd). Mae angen cyfyngu ar y defnydd o lysiau 100 gram y dydd a pheidio ag ychwanegu at y diet fwy na dwywaith yr wythnos. Dylech ymgynghori â'ch meddyg ymlaen llaw i ddiystyru clefydau gastroberfeddol.

Yn ystod beichiogrwydd

Mae radis yn ystod beichiogrwydd yn cael effaith gadarnhaol iawn ar gorff y fam a'r baban, gan ei fod yn dirlawn y corff:

 • fitaminau C a grŵp B;
 • potasiwm;
 • haearn;
 • calsiwm;
 • glwcos.
Mae radis yn helpu i gyflymu'r metaboledd ac nid yw'n caniatáu i'r fam feichiog ennill gormod o bwysau.

Caiff ei wrthgymeradwyo yn ystod beichiogrwydd, os oes gan fenyw tôn y groth, gan fod gan yr olewau hanfodol yn y llysiau gwraidd y gallu i'w gryfhau. Hefyd, peidiwch â bwyta llysiau gwraidd, os yw'r fam feichiog yn tueddu i ffurfio mwy o nwy neu ddolur rhydd.

Ym mhob achos arall, yn rheolaidd, dwy neu dair gwaith yr wythnos, bydd bwyta 100-150 gram o radis mewn saladau llysiau ond o fudd i'r fam feichiog.

Gowt

Os nad yw clefyd y llwybr gastroberfeddol yn cael ei ddiagnosio mewn claf â gowt, nid yn unig y caniateir i radis gael ei fwyta, ond mae hefyd yn cael ei argymell yn fawr. Mae gan lysiau yr eiddo i dynnu gormod o halen o'r corff, y sudd o'r gwreiddyn yn ymdopi'n berffaith ag oedema.

 • Mae cyflwyno salad llysiau llysiau sbeislyd yn ddefnyddiol iawn, gan y bydd y prosesau llidiol yng nghorff y claf yn diflannu'n raddol. Bydd radish yn gwella imiwnedd, yn hybu gwella clwyfau.
 • Ar gyfer triniaeth gowt, argymhellir cymysgu sudd gardd llysiau wedi'i wasgu'n ffres gyda mêl (2 lwy fwrdd o sudd am 1 llwy de o fêl) a'i gymryd yn y bore yn ystod brecwast, ar ôl ymgynghori â'ch meddyg.
 • Ar gyfer triniaeth allanol, mae'n hynod ddefnyddiol defnyddio gwraidd wedi'i gratio i uniadau â chlefyd, yn ogystal â'u rhwbio â sudd ffres gyda mêl. Mae radis yn tynnu halen allan o'r corff, felly mae'r rhain yn cywasgu'n hwyluso cyflwr y claf yn fawr.

Pan fydd gastritis

Mewn gastritis, yn ogystal ag unrhyw glefydau yn y llwybr gastroberfeddol, gwaherddir defnyddio llysiau sbeislyd. Mae radis yn cynnwys ffibr rhy garw, ac ni all hyd yn oed corff iach dreulio. Gall y ffytonidau sydd wedi'u cynnwys yn yr olew gwreiddlysiau ac olew mwstard allyl waethygu cwrs yr afiechyd, gan eu bod yn ymddwyn ar y bilen fwcaidd yn hynod o gythryblus.

Bwydo ar y fron

Ni argymhellir radish ym misoedd cyntaf HB, oherwydd bod ei flas sbeislyd chwerw yn newid blas llaeth, a gall y babi wrthod rhoi'r fron. Gall llawer iawn o ffibr treuliadwy mewn llysiau ysgogi colig a dolur rhydd mewn babi. Yn ogystal, mae'r gwraidd yn aml yn achosi alergeddau.

Un - gall dau lwy de o lysiau wedi'u gratio gael eu hychwanegu at saladau mam nyrsio yn gynharach na babi chwe mis oed.

Felly, cnwd gwraidd defnyddiol iawn yw radish sy'n cynnwys llawer o fitaminau, potasiwm, calsiwm, haearn a llawer iawn o ffibr bras sy'n helpu i lanhau'r corff. Ar gyfer person iach, argymhellir yn gryf ei ddefnyddio. Ond yn union oherwydd y ffibr a'r olewau acíwt mewn rhai clefydau, yn enwedig y llwybr gastroberfeddol, mae angen ei wahardd o'r diet yn llwyr neu'n gyntaf sicrhewch eich bod yn ymgynghori â'ch meddyg.

Загрузка...